Wazir Khan Hammam Roof Interior (Punjab)

Posted by mian zeeshan

The interior of Wazir Khan Hammam is masterpiece of mughal design.

Wazir Khan Hammam Roof Interior Map